19.10.2020r Spółka „BATER” otrzymała w ramach programu operacyjnego: POIR.00.00.00.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

oś priorytetowa POIR.03.00.00.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach ,działanie:POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy,

dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie 237.342,51 w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek pandemii COVID-19.