Ochrona środowiska

Ubocznym skutkiem rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego jest zanieczyszczenie środowiska. Po dekadach ekspansji technologicznej, społeczeństwa zaczęły dostrzegać potrzebę ochrony ziemi, wody i powietrza. W nowocześnie funkcjonujących demokracjach problem ochrony przyrody stał się priorytetowym tematem realizowanym przez administrację rządową i inne wyspecjalizowane agendy.

Firma BATER działając w obszarze kwasowo-ołowiowych ogniw i baterii przemysłowych wypełnia przepisy zapisane w szeregu aktów prawnych. Do najważniejszych z nich należy Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009, Nr 79 poz. 666).

Ustawa określa obowiązki ciążące na podmiotach wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory, oraz obowiązki ostatecznych użytkowników. Wymóg przestrzegania zdefiniowanych obowiązków wynika z przepisów ochrony środowiska. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ołów, metal przy pomocy którego społeczeństwa czerpią energię elektryczną dla przemysłu, telekomunikacji, placówek służby zdrowia, etc. należy, z uwagi na swoją toksyczność i odporności na degradację, do grupy metali śmierci.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

RECYKLING

Firma BATER zachęca do działań zmierzających do poważnego traktowania zagadnień związanych z ochroną środowiska. Jesteśmy firmą wprowadząjącą do obrotu gospodarczego baterie i akumulatory przemysłowe. Jesteśmy zobowiązani do zorganizowania zbierania, przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów.

Nasi klienci są informowani o przepisach prawa, w myśl których użytkownik końcowy jest obowiązany do przekazania zużytych baterii i akumulatorów przemysłowych uprawnionemu podmiotowi. Propagujemy selektywne metody zbierania odpadów.

Nie pozostawiamy klientów z odpadem niebezpiecznym samych sobie. Dostarczając nową baterię, odbieramy nieodpłatnie odpad niebezpieczny.

Akty wykonawcze:

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009, Nr 79 poz. 666)

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21)

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Dz. U. Nr 215, poz. 1671

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej Dz. U. Nr 215, poz. 1672

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych Dz. U. Nr 2017 poz. 1474

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej Dz. U. Nr 2019 poz. 808

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej Dz. U. 2019 poz. 811

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych Dz. U. 2019 poz. 812

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach Dz. U. 2019 poz. 813